13. tradicionalni simpozijum ALIMS
20.10 - 21.10.2017. Hotel Šumarice, Kragujevac

“U susret izazovima i perspektivama: umrežavanje i komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije”, hotel Šumarice, Kragujevac, 20-21.10.2017.


DRUGO OBAVEŠTENJE o 13. tradicionalnom godišnjem simpozijumu ALIMS

Obaveštavamo sve zainteresovane da je definisan okvirni program za 13. ALIMS simpozijum sa međunarodnim učešćem - “U susret izazovima i perspektivama: umrežavanje i komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije”.

Datum i mesto: 20-21. oktobra 2017. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu

Organizatori:
-Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS)
-Grupacija domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komore Srbije
-Udruženje inovativnih proizvođača lekova – INOVIA
-Udruženje inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS


Okvirni program:
I sesija: Usklađenost dokumentacije sa tipom zahteva i tok i ishod procene
II sesija: Bezreceptni režim izdavanja lekova
III sesija: Komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije za eksternim javnostima i medijima – okrugli sto sa predstavnicima nadležnih državnih organa, ko-organizatorima simpozijuma, i agencijama iz regiona
IV sesija: Upotreba antibiotika u Srbiji i predavanje iz nadležnosti Nacionalne kontrolne laboratorije ALIMS
V sesija: Medicinska sredstva – praksa u regulativi u regionu

Organizatori zadržavaju pravo izmene programa i tema.

Cena kotizacije je 35.000 RSD.


Prijave se primaju kroz aplikaciju na zvaničnom sajtu simpozijuma www.simpozijum-alims.rs, a sve dodatne informacije pruža tehnički organizator simpozijima – turistička agencija Oktopod travel na telefon +381 (11) 28 33 063.


Raspored i program sesija

  Nacrt programa:
 • 08:30 – 09:00 Registracija učesnika
 • 09:00 – 09:30 Otvaranje skupa pozdravni govori | POGLEDAJTE VIDEO
 • 09:30-11:30 I sesija: Usklađenost dokumentacije sa tipom zahteva i tok i ishod procene | POGLEDAJTE VIDEO
 • Moderatori: Dobrila Bojović, ALIMS; Branka Brzaković, ALIMS
  Usklađenost dokumentacije sa tipom zahteva sa aspekta formalne procene – Maja Čolić, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Zahtev za lekove sa dobro poznatom upotrebom aktivne supstance – iskustva i perspektive – Tanja Neđić, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Izazovi u proceni terapijske ekvivalentnosti polučvrstih preparata  za primenu na koži sa lokalnim dejstvom – Snježana Zeljković, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Farmakovigilanca u postupku izdavanja dozvole za lek – Ivana Jović, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  SPC, PIL i Labelling u postupku izdavanja dozvole za lek – Svetlana Milovanović, ALIMS Preuzmi prezentaciju
 • 11:30 – 12:00 Pauza
 • II sesija: Upotreba antibiotika u Srbiji, defekt kvaliteta | POGLEDAJTE VIDEO
 • Moderator: Vesela Radonjić, ALIMS
  Uticaj  primene antibakterijske terapije na razvoj antimikrobne rezistencije - Goran Stevanović, Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije Preuzmi prezentaciju
  Potrošnja antibiotika u Srbiji – Vesela Radonjić, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Regulatorni zahtevi u oblasti odstupanja od kvaliteta (defekt kvaliteta) – Svjetlana Mihaljica, ALIMS Preuzmi prezentaciju
 • 13:30-15:30 Pauza za ručak
 • 15:30-18:00 III sesija: Komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije za eksternim javnostima i medijima – okrugli sto sa predstavnicima nadležnih državnih organa, ko-organizatorima simpozijuma, i agencijama iz regiona | POGLEDAJTE VIDEO
 • Moderator: Pavle Zelić, ALIMS
  Uvodno predavanje - Martin Harvi Olčerč – Evropska agencija za lekove (EMA) Preuzmi prezentaciju
  Panelisti:
  Tbc. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
  Maria Čurilova, Federalna služba za nadzor u oblasti zdravstvene nege Ruske Federacije (Roszdravnadzor)
  Anka Krupariu, Agencija za lekove i medicinska sredstva Rumunije (NAMMD) Ljubina Todorova, Agencija za lekove Bugarske (BDA)
  Maja Bašić, Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED)
  Robert Bekiroski, Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Makedonije (MALMED)
  Željka Bešović, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) Sanda Savić, Grupacija domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komore Srbije
  Bojan Trkulja, Udruženje inovativnih proizvođača lekova – INOVIA Ana Popović, Udruženje inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS
 • 21:00 Svečana večera

  • FIRST DAY
   Draft Agenda:
  • 08:30 – 09:00 Registration of participants
  • 09:30 – 10:00 Opening of the meeting, welcome adress
  • 09:30 – 11:30 I Session: Documentation Compliance with Request Type and Flow and Outcome of the Assessment
  • Moderators: Dobrila Bojovic, ALIMS; Branka Brzakovic, ALIMS
   Compliance of documentation with the type of request from the aspect of formal assessment - Maja Colic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
   Application for medicines with well-known use of the active substance - experiences and perspectives - Tanja Nedjic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
   Challenges in assessment of the therapeutic equivalence of semi-solid preparations for use on skin with local effect – Snjezana Zeljkovic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
   Pharmacovigilance in the procedure for issuing marketing authorisation – Ivana Jovic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
   SPC, PIL and Labeling in the procedure for issuing a marketing authorisation - Svetlana Milovanovic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  • 11:30 – 12:00 Coffee break
  • 12:00 – 13:30 II Session: Use of antibiotics in Serbia,quality defect
  • Moderator: Vesela Radonjic, ALIMS
   The effect of antibacterial therapy on the development of antimicrobial resistance - Goran Stevanović, Clinic for Infectious and Tropical Diseases of the Clinical Center of Serbia Preuzmi prezentaciju
   Consumption of antibiotics in Serbia – Vesela Radonjic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
   Regulatory requirements in the area of deviation from quality (quality defect) - Svjetlana Mihaljica, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  • 13:30 – 15:30 Lunch break
  • 15:30 – 18:00 III Session: Communication of national and international regulatory bodies and pharmaceutical industry with external public and media - round table with representatives of international organizations, competent state bodies, co-organizers of symposia, and agencies from the region
  • Moderator: Pavle Zelic, ALIMS
   Martin Harvey Allchurch, European Medicines Agency (EMA) Preuzmi prezentaciju
   Tbc., Ministry of Health of the Republic of Serbia
   Maria Churilova, Federal service for surveilance in Healthcare of Russian Federation (Roszdravnadzor)
   Anca Crupariu, National Agency for Medicines and Medical Devices of Romania – NAMMD
   Lyubina Todorova, Bulgarian Drug Agency (BDA) Maja Basic, The Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Croatia (HALMED)
   Robert Bekiroski, Medicines and Medical Devices Agency of the Republic of Macedonia (MALMED)
   Zeljka Besovic,Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro (CALIMS)
   Sanda Savic,Association of domestic medicines manufacturers within the Serbian Chamber of Commerce
   Bojan Trkulja,Association of innovative medicines manufacturers – INOVIA Ana Popovic, Association of foreign generic medicines manufacturers - GENEZIS
  • 21:00 Gala dinner
 • Drugi dan Subota, 21 oktobar 2017.
 • 09:30-11:30 IV sesija: Medicinska sredstva – praksa u regulativi u regionu | POGLEDAJTE VIDEO
 • Moderator: Aleksandra Vujačić-Simić, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Panelisti:
  Branislav Radivojević, ALIMS
  Krunoslav Kranjčec, Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED)
  Tanja Savanović, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH)
  Elmira Gabdullina, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS)
  • 11:30-12:00 Pauza
  • 12:00-14:00 V sesija: Bezreceptni režim izdavanja lekova,primena žiga i patenti u farmaciji | POGLEDAJTE VIDEO
  Moderator: Veljko Jeremić, ALIMS
  Regulatorni zahtevi prilikom promene režima izdavanja leka iz R u BR - Veljko Jeremić, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Promena režima izdavanja leka iz R u BR u Bugarskoj -Ljubina Todorova, Agencija za lekove Bugarske (BDA) Preuzmi prezentaciju
  Patenti u farmaciji u Srbiji – Daniela Zlatić Šutić, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije (ZIS) Preuzmi prezentaciju
  Ispitivanje naziva proizvoda od strane regulatornih tela - Stefan Bojović,MSA IP –Milojevic, Sekulic & Associates Preuzmi prezentaciju
  • 14:00-14:30 Zaključci
  • 14:45 Ručak
  Kraj simpozijuma
  Napomena: U vreme trajanja programa simpozijuma, u holu ispred konferencijske sale će biti organizovan IT štand ALIMS na kome ćete moći da dobijete sve informacije vezano zae-Zahtev ALIMS.


  Kraj simpozijuma  SECOND DAY
 • 09:30 – 11:30 IV Session: Medical Devices - Regulatory Practice in the Balkan region
 • Moderator: Aleksandra Vujacic-Simic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Panelists:
  Branislav Radivojevic, ALIMS
  Krunoslav Kranjcec, The Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Croatia (HALMED)
  Tanja Savanovic, The Agency for medicinal products and medical devices of Bosnia and Herzegovina (ALMBIH)
  Elmira Gabdullina, Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro (CALIMS)
 • 11:30 – 12:00 Coffee Break
 • 12:00 – 14:00 V Session: OTC prescription status, trademark and patents in pharmacy
 • Moderator: Veljko Jeremic, ALIMS
  Regulatory requirements when changing the prescription status of medicines from Rx to OTC - Veljko Jeremic, ALIMS Preuzmi prezentaciju
  Switch from Rx to OTC in Bulgaria - Lyubina Todorova, Bulgarian Drug Agency (BDA) Preuzmi prezentaciju
  Patents in pharmacy in Serbia - Daniela Zlatić Šutić, Intellectual Property Office of the Republic of Serbia (ZIS) Preuzmi prezentaciju
  Investigating the product name by regulatory bodies - Stefan Bojovic, MSA IP – Milojevic, Sekulic & Associates Preuzmi prezentaciju
 • 14:00-14:30 Conclusions
 • 14:45 Lunch


 • End of the Symposium

  Note: During the duration of the symposium program, the IT ALIMS booth will be organized in the lobby in front of the conferencehall where you will be able to receive all information related to the ALIMS e-Submission.

  Drugo obaveštenje o 11. tradicionalnom godišnjem simpozijumu ALIMS i obrazac prijave

  “Promene i pravci razvoja aktuelne regulative u oblasti lekova i medicinskih sredstava”, hotel Šumarice, Kragujevac, 6-7.11.2015.

  Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće na tradicionalnom regulatornom simpozijumu koji ove godine, po 11. put, organizuju Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova - INOVIA i Udruženjem inostranih proizvođača generičkih lekova i nosioca dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet – Genezis.

  Mesto održavanja simpozijuma “Promene i pravci razvoja aktuelne regulative u oblasti lekova i medicinskih sredstava” je hotel “Šumarice”, Kragujevac, koje će u perodu 6-7. novembra 2015. ugostiti prestižne predavače iz Evrope, regiona i Srbije sa ciljem da prezentuju najatraktivnije trenutno relevantne teme u sferi delovanja Agencije, kao i farmaceutske i industrije medicinskih sredstava.

  Simpozijum je prvenstveno namenjen proizvođačima i nosiocima dozvola za lekove, proizvođačima i nosiocima upisa u Registar medicinskih sredstava, veleprodajama, kao i zdravstvenim profesionalcima, predstavnicima regulatornih tela i univerziteta.

  Informaciju o smeštaju, prijavi i uplati kotizacije pružiće Vam tehnički organizator Simpozijuma:
  Turistička agencija Oktopod Travel
  Bojanska 7, 11000 Beograd
  Telefon: 011-28-33-063, 011-415-55-55
  I-mejl: kongresi@oktopod.rs i info@oktopod.rs

  Zahvaljujemo za Vaše prijave i drago nam je što ćete učestvovati na Simpozijumu.
  Do skorog viđenja u Kragujevcu,
  Programski i Organizacioni odbor Simpozijuma

  Obavezni podaci za prijavu:
  Za kompanije:
 • naziv kompanije
 • PIB
 • adresa
 • ime i prezime učesnika
 • kontakt telefon
 • kontakt i-mejl
 • Izjasniti se o izboru menija za svečanu večeru: standardni, posni ili vegetrijanski

 • Za fizička lica:
 • ime i prezime učesnika
 • JMBG
 • adresa
 • kontakt telefon
 • kontakt i-mejl
 • Izjasniti se o izboru menija za svečanu večeru: standardni, posni ili vegetrijanski

  Cena kotizacije

 • Puna kotizacija
  prisustvo svim sesijama tokom dva dana trajanja simpozijuma 20-21.10.2016. ručak prvog i drugog dana, tri kafe pauze sa osveženjem, svečanu večeru 21.10.2016. materijal – torbu, blok, olovku, USB, program

  35.000 RSD

Single Rooms

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Sed posuere consectetur est at lobortis. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis.

 • 4 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 2 Floors
 • No Garage
 • Built-In Grill
 • French Doors
 • Home Theater/Media Room
 • Outdoor Fireplace
 • Free WIFI
 • 2,091 sq.ft.
Location Hotel Šumarice, Kragujevac

Budimo u kontaktu

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da nas kontaktirate!

*Sva polja su obavezna.

 • +381 (11) 28 33 063