Prijave

Za uspešnu prijavu, molimo da popunite sve neophodne podatke.

Poštovane i drage koleginice i kolege, učesnici simpozijuma,

Ovom prilikom želimo da vas obavestimo o novim planovima vezano za 16. ALIMS simpozijum koji je inicijalno bio predviđen da se održi u onlajn formatu 9-10. decembra 2020, da bi bio odložen za proleće 2021. godine u obaveštenju koje ste primili direktno ali je bilo oglašeno i javno preko internet stranice ALIMS.

Ipak, dozvolite nam da pre nego što pređemo na zvanični deo objave, kao organizatori ovog skupa, ali i kolege i neretko dugogodišnji kvalitetni i dragi saradnici izrazimo brigu i nadu da ste izuzetno težak period koji je za nama uspeli da izdržite uz što je manje ličnih i profesionalnih ustupaka. Da ste svi vi, i vaši najmiliji, dobro i bezbedno koliko god je to moguće, i da ste očuvali ne samo fizičko zdravlje nego i optimističan duh i kontinuitet rada u ovim lošim vremenima prepunim neočekivanih izazova koji povrh svega i tako dugo traju.

Verujem da ste upoznati i sa naporima koje ALIMS preduzima kako bi proces zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, pre svega kroz masovnu imunizaciju vakcinama protv COVID-19, ali i na druge načine bio što efikasniji a javnozdravstveni interesi stavljeni u prvi plan. To nažalost podrazumeva da mnoge druge aktivnosti stavljamo u status čekanja pa je tako i sa našim tradicionalnim simpozijumom, koji smo optimistično najpre odložili za mart-april tekuće godine, ali smo svesni da je i taj provizorni vremenski okvir preambiciozan, naročito kada se ima u vidu konstantan angažman ključnih osoba u ALIMS na urgentnim poslovima izdavanja dozvola za vakcine, ali i farmako odnosno vakcinovigilance, međunarodne saradnje i posebno odnosa sa javnošću, a takođe se intezivno radi i na medicinskim sredstvima i drugim poslovima.

Konačno, imajući u vidu skorašnje podatke o povećanju broja zaraženih i hospitalizovanih građana, bojimo se da nas i pored izuzetno uspešne imunizacije u Republici Srbiji, očekuje još jedan period u kojem ćemo morati da se fokusiramo na aktivno suprostavljanje koronavirusu, što podrazumeva kako dodatna ograničenja kretanja, ali i dodatne zahteve prema pre svega ALIMS u različitim aspektima njenog rada.

Sve to zajedno nas navodi na zaključak da se simpozijum, koji želimo da organizujemo u duhu i na nivou prethodnih, mora definitivno odložiti za jesen ove godine. Mi ćemo svakako pažljivo pratiti epidemiološku situaciju i potruditi se da kada se smanji intenzitet i fokus rada u ALIMS u skladu sa preporukama na nivou cele države i mi krenemo da planiramo naš skup po modelu koji tada bude na snazi – bilo u kompletno onlajn ili mešovitom modelu sa delimičnim prisustvom slušalaca uz poštovanje adekvatnih mera. Podrazumeva se kako sve plaćene kotizacije nastavljaju da važe a potrudićemo se maksimalno da konačni program koji budemo zajedno osmislili dostigne isti ako ne i veći nivo od planiranog za kraj prošle godine, kako u pogledu visokih zvanica i eminentnih predavača, tako i u odnosu na aktuelnost i atraktivnost tema. Tema – koje će predstavljati balans između vrlo praktičnih oblasti važnih za svakodnevni rad kompanija – klijenata agencije, ali i onih koje se odnose na kontinuiranu borbu protiv COVID-19 pandemije pa i uspehe na tom planu, pre svega u Srbiji, ali i drugim zemljama.

Posebno bismo naglasili da iako je moguće da se izvrši refundacija novca, apelujemo da to ne činite ukoliko planirate da ipak na kraju učestvujete u jednom po svemu nesvakidašnjem, može se reći i jedinstvenom skupu kakav će biti 16. Simpozijum ALIMS. Ne samo zato što biste izbegli duplirane bankarske troškove svakog učesnika odnosno svake pojedinačne kotizacije do kojih bi došlo prilikom transakcija kako povraćaja tako i ponovne uplate, već pre svega zbog toga što želimo da zajedno sa nama verujete da će skup koji budemo zajedno stvorili, vi kao učesnici i mi kao organizatori: Privredna komora Srbije, udruženja Inovia i Genezis i ALIMS, a uz svesrdnu podršku tehničkog organizatora Oktopod travel… biti nešto za pamćenje.

Molimo vas da pre svega čuvate sebe i svoje bližnje, da radite na boljitku života na svim poljima i vidimo se uskoro. Kako sa novim nacrtom programa, koji najavljujemo pre uskršnjih i prvomajski praznika, a zatim i na samom simpozijumu, na kojem ćemo, uvereni smo, zaista i poslati poruku vere i nade, ali i činjenica koje govore u prilog poruke simpozijuma od koje ne odustajemo – konačne pobede nad koronavirusom!

Raspored sesija

Preliminarni program 16. međunarodnog ALIMS simpozijuma
“Pobediti COVID-19: iskustva, realnost, mogućnosti”

Datum imesto: 09-10. DECEMBAR 2020. GODINE – ONLAJN – EMITOVANJE IZ HOTELA MONA PLAZA, BEOGRAD
Organizatori: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), Privrednа komorа Srbije - PKS, Udruženje inovativnih proizvođačalekova – INOVIA, Udruženje inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS

Preliminary program of the 16th international ALIMS Symposium
“Conquering COVID-19: experiences, reality, possibilities”

Date and place: 09-10TH DECEMBAR 2020 – ONLINE – BROADCAST FROM HOTEL MONA PLAZA, BELGRADE
Organizers: Medicines and Medical Devices Agency of Serbia (ALIMS), Serbian Chamber of Commerce - PKS, Association of Manufacturers of Innovative Medicines - INOVIA, Association of Generic Medicines Manufacturers – GENEZIS

Prvi dan/Day one 09.12.2020.

Prvi dan/Day one

 Sreda, 09. decembar 2020./Wednesday, December 09th, 2020

09:00-10:00

Priključivanje učesnika/Open connections for participants

10:00-10:30

Otvaranje skupa, pozdravni govori/Opening of the meeting, Welcome speeches

10:30-11:30

Plenarna predavanja/plenar lectures - samo na srpskom jeziku/only in Serbian language

• Nova zarazna bolest – izazovi uspostavljanja protokola dijagnostike i lečenja – od dokaza preko dostupnosti do efikasnosti
• COVID 19 u jedinicama intenzivnog lečenja - uspostavljanje, obuka, praćenje, održivost – iskustva Srbije
• New infectious disease - challenges of establishing diagnostic and treatment protocols - from evidence through availability to efficacy
• COVID 19 in intensive care units - establishment, training, monitoring, sustainability - experiences of Serbia- predstavnici Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na nivou Republike Srbije/a representative of the the COVID-19 Infection Disease Crisis Response Team at the level of the Republic of Serbia

11:30-12:00

Pauza/Break

12:00-14:00

I sesija/session:Panel diskusija/panel discussion (isključivo na engleskom jeziku/only in English):

Suočavanje regulatornih autoriteta sa COVID-19 pandemijom sa aspekta humanih lekova i medicinskih sredstava– najviši predstavnici ALIMS i regulatornih tela iz drugih zemalja: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Italija
Confrontation of regulatory authorities with the COVID-19 pandemic in terms of medines and medical devices for human use - the highest representatives of ALIMS and regulatory bodies from other countries: Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Northern Macedonia, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Hungary, Italy

Predavač/Lecturer:
ALIMS

14:00-15:00

Pauza/Break

15:00-17:00

II sesija/session (na srpskom i engleskom jeziku/in Serbian and English): Medicinska sredstva u Srbiji i Ruskoj federaciji u vreme pandemije

• Predavanje: Iskustva u pogledu borbe protiv COVID-19 sa aspekta medicinskih sredstava – nabavka neophodne zaštitne opreme (maske, rukavice), dijagnostike (testovi) i terapeutskih sredstava (respiratori) kao i detalji oko organizovanja rada ALIMS u vreme pandemije vezano za medicinska sredstva/Lecture: Experiences in the fight against COVID-19 from the aspect of medical devices - procurement of necessary protective equipment (masks, gloves), diagnostics (tests) and therapeutic devices (respirators) as well as details about organizing ALIMS work during the pandemic related to medical devices.

• Predavanje: Aktuelne teme u pogledu regulative medicinskih sredstava u Srbiji/Lecture: Current topics regarding the regulation of medical devices in Serbia

• Predavanje predstavnika Federalne službe za nadzor u oblasti zdravstva Ruske Federacije – Roszdravnadzor na temu suočavanja sa pandemijom u oblasti medicinskih sredstava u Rusiji/Lecture by the representatives of the Federal Service for Supervision in the Field of Health of the Russian Federation - Roszdravnadzor on the topic of dealing with the pandemic in the field of medical devices in Russia.

Moderator:
Sektor za medicinska sredstva ALIMS/ALIMS Sector for Medical Devices

ORGANIZATORI ZADRŽAVAJU PRAVO IZMENE PROGRAMA
THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PROGRAM

Simpozijum se organizuje u skladu sa svim važećim merama i preporukama u pogledu zaštite zdravlja učesnika od zaraze SARS-CoV-2 virusom
The symposium is organized in accordance with all official measures and recommendations regarding the protection of the health of participants from SARS-CoV-2 virus infection.

Drugi dan/Day 10.12.2020.

Drugi dan/Day two

 Četvrtak, 10 decembar 2020./Thursday, December 10th, 2020

09:00-10:00

Priključivanje učesnika/Open connections for participants

10:00-12:00

III sesija/session (samo na srpskom jeziku/only in Serbian language):

Radionica sa predstavnicima ALIMS i sva tri koorganizatora: Praktična pitanja iz primene pravilnika o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet/Workshop with representatives of ALIMS and all three co-organizers: Practical issues from the application of the rulebook on the content of applications and documentation, as well as the method of obtaining a marketing authorization

Moderator: Centar za humane lekove ALIMS/ALIMS Human Medicines Centre

12:00-13:00

Pauza/Break

13:00-15:00

IV sesija/session - Panel diskusija/panel discussion (samo na BHSC jezicima/only in BHSC languages):

Izazovi imunizacije u 2021. godini – predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, predstavnici ALIMS i predstavnici Instituta za javno zdravlje i regulatornih tela zemalja u okruženju – Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija/Challenges of immunization in 2021 - representatives of the Institute of Public Health of Serbia "Dr Milan Jovanovic Batut", representatives of ALIMS and representatives of the Institute of Public Health and regulatory bodies of neighboring countries - Bosnia and Herzegovina, Northern Macedonia, Montenegro, Croatia, Slovenia

Moderator: TBC

ORGANIZATORI ZADRŽAVAJU PRAVO IZMENE PROGRAMA
THE ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PROGRAM

Simpozijum se organizuje u skladu sa svim važećim merama i preporukama u pogledu zaštite zdravlja učesnika od zaraze SARS-CoV-2 virusom
The symposium is organized in accordance with all official measures and recommendations regarding the protection of the health of participants from SARS-CoV-2 virus infection.

Cena kotizacije

Kotizacija
Cena kotizacije uključuje pristup webinaru.

Cena kotizacije iznosi 18.000 RSD

Lokacija

Kontakt