Prvi dan - 21.10.2022. / Day one - 21.10.2022.

od 09:00 - Registracija učesnika / Registration of the participants

od 09:00-10:15 - Koktel dobrodošlice / Welcome cocktail

10:15-10:45 (sala izvor 1 i 2) - Otvaranje skupa i pozdravni govori / Formal opening of the event and welcome speeches

 • Saša Jaćović, direktor ALIMS
 • Sanda Savić, Privredna komora Srbije
 • Bojan Trkulja, Inovia
 • Ana Popović, GENEZIS
 • dr Mirsad Đerlek, Ministarstvo Zdravlja

11:00-13:00 (sala izvor 1 i 2) - Kolaborativne registracione procedure (CRP) - osnovne karakteristike, iskustva i značaj / Collaborative Registration Procedures (CRP) - basic characteristics, experiences and importance

 • Jadranka Mirković, rukovodilac Centra za humane lekove ALIMS - moderator
 • Jelena Terzić, ALIMS - ko-moderator
 • Marko Erić, ALIMS - ko-moderator
 • Sabina Uzeirbegović, HALMED - predavač
 • Mariana Roldao Santos, WHO - predavač
 • Martin Harvey Allchurch, EMA - predavač
 • Felchism Apolinary, TDMA - predavač

11:00-13:00 (sala pogled) - Saradnja veterinarske i humane medicine kao alat za unapređenje javnog zdravlja / Cooperation between veterinary and human medicine as a tool for improving public health - dr Gordana Žugić, rukovodilac Veterinarskog sektora, ALIMS - moderator

 • Rezidue antibiotika i hormona u namirnicama životinjskog porekla / Residues of antibiotics and hormones in foods of animal origin - Prof. dr Ivan Stanković, Farmaceutski fakultet - predavač
 • Primena psihoaktivnih supstanci u veterinarskoj medicini / Use of psychoactive substances in veterinary medicine - Prof. dr Saša Trailović, Fakultet Veterinarske medicine - predavač
 • Značaj bezbednog uklanjanja humanih i veterinarskih lekova i njihovih rezidua-uticaj na ekosistem / The importance of safe disposal of human and veterinary medicines and their residues - impact on the ecosystem - Prof. dr Zoran Todorović, Medicinski fakultet - predavač
 • Ograničenje primene titan-dioksida (E171) u lekovima / Restriction of the use of titanium dioxide (E171) in medicines - Prof. dr Svetlana Ibrić, Farmaceutski fakultet - predavač

13:00-14:30 - Pauza za ručak / Lunch break

14:30-16:30 (sala izvor 2) - Najčešća pitanja, nedoumice i primena važećih propisa i smernica u regulatornim postupcima dozvole za lek - prvi deo / The most frequent questions, doubts and the application of valid regulations and guidelines in the regulatory procedures of the marketing authorization - part one - Ivana Dzunić, rukovodilac Farmaceutskog sektora, ALIMS - moderator

 • Kako obezbediti formalnu kompletnost zahteva za izdavanje/obnovu dozvole: primeri iz prakse / How to ensure the formal completeness of the request for the issuance/renewal of the marketing authorization: examples from practice - Jovana Joksimović, ALIMS - predavač
 • Zajedničkim snagama do visokog kvaliteta dokumentacije Modula 3: Kako da zajedničkim radom i saradnjom savladamo najčešće nedoumice i pitanja u dokumentaciji o kvalitetu leka? / Joining forces towards high quality documentation of Module 3: How can we overcome the most common doubts and questions in the documentation about the quality of medicine through joint work and cooperation? - Milica Lučić, ALIMS - predavač

14:30-16:30 (sala izvor 1) - Medicinska sredstva – izazovi u svetlu novih EU regulativa / Medical devices - challenges in the light of new EU regulations - Aleksandra Vujačić Simić, Rukovodilac Sektora za medicinska sredstva, ALIMS - moderator

 • Uvođenje nove nomenklature medicinskih sredstava (Grupa generičkih medicinskih sredstava) – usklađivanje sa EU regulativama / Introducing a new nomenclature of medical devices (Group of generic medical devices) - alignment with EU regulations - Aleksandra Vujačić Simić, Rukovodilac Sektora za medicinska sredstva, ALIMS - predavač
 • Integrisanje Evropske nomenklature medicinskih sredstava (EMDN) (European Medical Device Nomenclature) u IS Agencije / Integrating the European Medical Device Nomenclature (EMDN) into the Agency's ISIntegrating the European Medical Device Nomenclature (EMDN) into the Agency's information system - Aleksandra Vujačić Simić, Rukovodilac Sektora za medicinska sredstva, ALIMS
 • Prevod Evropske nomenklature medicinskih sredstava – EMDN – SRB (integracija dvojezičnog naimenovanja srpski/engleski, sa šiframa) / Translation of the European Nomenclature of Medical Devices - EMDN - SRB (integration of Serbian/English bilingual nomenclature, with codes) - Danilo Rajković, International Certification Group - predavač
 • Mapiranje postojeće Baze medicinskih sredstava ALIMS: „Grupa generičkih medicinskih sredstava“ / Mapping of the existing Medical Device Database of ALIMS: "Group of Generic Medical Devices" - Danilo Rajković, International Certification Group - predavač
 • Registracija medicinskih sredstava – usklađivanje sa novom nomenklature medicinskih sredstava (EMDN – SRB) / Registration of medical devices - alignment with the new nomenclature of medical devices (EMDN - SRB) - Danilo Rajković, International Certification Group - predavač
 • Proizvođači medicinskih sredstava u Republici Srbiji – put usaglašavanja sa osnovnim zahtevima za medicinska sredstva: CE znak ili srpski znak usaglašenosti / Manufacturers of medical devices in the Republic of Serbia - the path to compliance with the basic requirements for medManufacturers of medical devices in the Republic of Serbia - the path to compliance with the basic requirements for medical devices: CE mark or Serbian mark of conformity - Ivan Popović, Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta, „Kvalitet Niš“
 • Uloga Imenovanog tela u Republici Srbiji u postupku usaglašavanja sa osnovnim zahtevima za medicinska sredstva / The role of the Appointed Body in the Republic of Serbia in the process of compliance with the basic requirements for medical devices - Ivan Popović, Rukovodilac obezbeđenja kvaliteta, „Kvalitet Niš“ - predavač

14:30-16:30 (sala pogled) - Monoklonska antitela u veterinarskoj medicini / Monoclonal antibodies in veterinary medicine - dr Gordana Žugić, rukovodilac Veterinarskog sektora, ALIMS - moderator

 • Primena monoklonskih antitela u veterinarskoj medicini / Application of monoclonal antibodies in veterinary medicine - Prof. dr Sonja Radojičić, Fakultet Veterinarske medicine - predavač
 • Regulatorni zahtevi za pripremu dokumentacije za registraciju monoklonskih antitela koja se primenjuju u veterinarskoj medicini / Regulatory requirements for the preparation of documentation for the registration of monoclonal antibodies used in veterinary medicine - Aleksandra Labudović, ALIMS - predavač
 • Regulatorni zahtevi za pripremu dokumentacije za registraciju veterinarskog leka / Regulatory requirements for the preparation of documentation for the registration of a veterinary medicine -Jelena Stevanović Gročić, ALIMS - predavač, Jelena Anđelković, ALIMS - predavač

16:30-17:00 - Kafe pauza / Break

17:00-19:00 (sala izvor 2) - Najčešća pitanja, nedoumice i primena važećih propisa i smernica u regulatornim postupcima dozvole za lek - drugi deo / The most frequent questions, doubts and the application of valid regulations and guidelines in the regulatory procedures of the marketing authorization - part two - Marko Erić, ALIMS - moderator

 • Regulatorni zahtevi u suštinskoj proceni efikasnosti i bezbednosti leka / Regulatory requirements in the essential evaluation of medicines efficacy and safety - Sofija Pendić, ALIMS - predavač
 • Farmakovigilanca - zahtevi i iskustva / Pharmacovigilance - requirements and experiences - Jelena Mitrašinović, ALIMS - predavač
 • Regulatorni zahtevi, praktični aspekti i dosadašnja iskustva u proceni SmPC, PIL i Teksta pakovanja u svrhu izdavanja/obnove dozvole za lek / Regulatory requirements, practical aspects and past experiences in the assessment of SmPC, PIL and Package Text for the purpose of issuing/renewing a marketing authorization of a medicine - Mina Petković, ALIMS - predavač
 • 17:00-19:00 (sala izvor 1) -PANEL DISKUSIJA – praktični aspekti primene novih EU regulativa – dosadašnja iskustva i predlozi za unapređenje; iskustva EU proizvođača / PANEL DISCUSSION - practical aspects of the application of new EU regulations - past experiences and suggestions for improvement; experiences of EU producers - Aleksandra Vujačić Simić, Rukovodilac Sektora za medicinska sredstva, ALIMS - moderator

  • EU tranzicioni periodi propisani MDR/IVDR (Declaration of Conformity, EC-Certificates, UDI, Medical Devices Labeling) - usaglašenost regulative RS iz oblasti medicinskih sredstava – praktični primeri neduomica u postupcima registracije, produženja registracije i izmena i dopuna registracije medicinskih sredstava / EU transition periods prescribed by MDR/IVDR (Declaration of Conformity, EC-Certificates, UDI, Medical Devices Labeling) - compliance with Republic of Serbia regulations in the field of medical devices - practical examples of doubts in the procedures of registration, an extension of registration, and changes and additions to the registration of medical devices
  • Vesna Ševaljević, Associate Director Regulatory Consulting, GRAS, Syneos Health - panelista
  • Branislav Radivojević, Manager Regulatory Consulting, GRAS, Syneos Health - panelista
  • Biljana Dimitrijević, SEE RA Lead non-EU, Johnson & Johnson S.E.Inc - panelista
  • Miloš Knežević, PMC Group, u ime Grupacije uvoznika i distributera ms, PKS - panelista
  • Biljana Stojanović, Procenitelj dokumentacije za medicinska sredstva, ALIMS - panelista
  • Aleksandra Vujačić Simić, , Rukovodilac Sektora za medicinska sredstva, ALIMS - panelista

  17:00-19:00 (sala pogled) - Predstavljanje MEDI-THEFT projekta na temu krađa lekova, i projekta Harvard univerziteta na temu dezinformacija u domenu zdravstva i vakcinacije / Presentation of the MEDI-THEFT project on the topic of theft of medicines, and the Harvard University project on disinformation in health and vaccination domains

  • Pavle Zelić, ALIMS - moderator i predavač
  • Dr Domenico Di Giorgio, AIFA - predavač
  • Alberto Montrond, M.A., Harvard Univerzitet - predavač
  • Dr Fabiano Zollo, Harvard Univerzitet - predavač
  • Dr Rachael Piltch-Loeb, Harvard Univerzitet - predavač

  19:00-21:00 - Večera / Dinner

  22:00-02:00 - Koktel / Cocktail party

  Drugi dan - 22.10.2022. / Day two - 22.10.2022.

  09:00-09:30 - Kafe pauza / Break

  09:30-11:00 (sala izvor 2) - Aktuelni regulatorni zahtevi u proceni dokumentacije o kvalitetu leka / Current regulatory requirements in the evaluation of documentation on the quality of the medicines - Ivana Dzunić, rukovodilac Farmaceutskog sektora, ALIMS - moderator

  • Čemu služi baza standardnih termina EDQM? Primena u postupku izdavanja dozvole za lek i sistem identifikacije medicinskih proizvoda / What is the EDQM standard terms database used for? Application in the process of issuing a marketing authorizationf for a medicine and the medical product identification system - Stana Ubavić, ALIMS - predavač
  • Elementalne nečistoće - kontrolna strategija i aktuelni regulatorni zahtevi / Elemental impurities - control strategy and current regulatory requirements - Marija Čarapić, ALIMS - predavač

  09:30-11:00 (sala izvor 1) - Stručne publikacije ALIMS-a – doprinos unapređenju farmakoterapije / Professional publications of ALIMS - contribution to the improvement of pharmacotherapy

  • Mladen Bogdanović, ALIMS - moderator
  • prof. dr Miroslav Savić, Farmaceutski fakultet - predavač
  • Uroš Pecikoza, Farmaceutski fakultet - predavač

  11:00-11:30 - Pauza za kafu / Break

  11:30-13:30 (sala izvor 2) - Kontrola kvaliteta lekova i regulatorni zahtevi / Medicines quality control and regulatory requirements - Svjetlana Mihaljica, ALIMS - moderator

  • Zahtevi za standardne supstance u postupku kontrole kvaliteta leka / Requirements for standard substances in the medicines quality control procedure - Katica Drljević Đurić, ALIMS - predavač
  • 11. izdanje Evropske farmakopeje – U susret novim zahtevima / 11th edition of the European Pharmacopoeia - Meeting new requirements - Marija Malešević, ALIMS - predavač
  • Identifikacija i upravljanje OOT i OOS rezultatima / Identification and management of OOT and OOS results - Svjetlana Mihaljica, ALIMS - predavač

  11:30-13:30 (sala izvor 1) - Klinička ispitivanja – regulatorni zahtevi i njihov uticaj na sprovođenje u Republici Srbiji - prvi deo / Clinical trials - regulatory requirements and their impact on implementation in the Republic of Serbia - part one - Jovana Radovanović, ALIMS - moderator

  • Regulatorni okviri u postupku odobravanja sprovođenja kliničkih ispitivanja u Republici Srbiji / Regulatory frameworks in the procedure for approving the conduct of clinical trials in the Republic of Serbia
  • Danka Tešić, rukovodilac Sektora za klinička ispitivanja, ALIMS - predavač
  • Ana Lakobrija, ALIMS - predavač
  • Jovana Radovanović, ALIMS - predavač

  13:30-15:00 - Pauza za ručak / Lunch break

  15:00-17:00 (sala izvor 2) - Panel: Upravljanje krizama i rizicima kroz strateške i operativne komunikacije – od sprečavanja dezinformacija do budućih pandemija / Panel: Crisis and risk management through strategic and operational communications - from disinformation prevention to future pandemics - Pavle Zelić, ALIMS - moderator

  • Maja Bašić, HALMED - panelista
  • Prof. Glen Nowak, UGA - panelista
  • Prof. Audra Lawson, Kristiania University - panelista

  15:00-17:00 (sala izvor 1) - Klinička ispitivanja – regulatorni zahtevi i njihov uticaj na sprovođenje u Republici Srbiji - drugi deo / Clinical trials - regulatory requirements and their impact on implementation in the Republic of Serbia - part two - Jovana Radovanović, ALIMS - moderator

  • Uticaj lokalne regulative na sprovodjenje kliničkih ispitivanja – značaj i posledice (poseban osvrt na zaštitu ličnih podataka) / The influence of local regulations on the conduct of clinical trials - importance and consequences (special reference to the protection of personal data)
  • Violeta Ristić, ALIMS - predavač
  • Ana Lakobrija, ALIMS - predavač
  • Jovana Radovanović, ALIMS - predavač

  17:00-17:30(sala izvor 2) - Zaključci simpozijuma / Conclusions of the symposium - Pavle Zelić, ALIMS

  Kraj simpozijuma / End of symposium